ŠTRITOVSKO JEZERO
SEMANJI DAN
ŠARKELJADA
ŠPORTNO REKREACIJSKI CENTER DULE - ŠTRIT
POHODNIKI NA BUČKI

Pravilnik tekmovanja

Upravni odbor Turističnega društva Bučka izdaja na podlagi sklepa o organizaciji tekmovanja v izrezovanju buč z dne 13. 10. 2012 naslednji

 

P R A V I L N I K

O TEKMOVANJU V IZREZOVANJU BUČ

 SPLOŠNI DEL

1. člen

(vsebina pravilnika)

S tem pravilnikom se določajo kriteriji in postopki pri izvedbi tekmovanja v izrezovanju buč.

S pravilnikom se določa:

- organizacija tekmovanja,

- cilje tekmovanja,

- pogoje sodelovanja,

- razpis in potek tekmovanja,

- sprejem izdelkov,

- potek in merila ocenjevanja,

- potek ocenjevanja,

- postopek v primeru izenačenih rezultatov ter

- razglasitev in objava rezultatov.

2. člen

(organizacija tekmovanja)

Pobudnik, nosilec in organizator tekmovanja je Turistično društvo Bučka s sedežem na naslovu Bučka 2, 8276 Bučka (v nadaljevanju organizator).

Tekmovanje se organizira v jesenskem času.

Predmet tekmovanja je izrezana buča, katere motiv ni določen (v nadaljevanju izdelek).

3. člen

(cilji tekmovanja) 

Cilji tekmovanja so:

- spodbujanje kreativnosti vseh generacij,

- uporaba pridelkov in naravnih materialov lokalnega okolja za namen kreiranja zanimivih izdelkov,

- popestritev in obogatitev krajevnega družabnega življenja,

- spodbujanje ekološkega jesenskega aranžiranja,

- promocija kraja in občine v smislu nudenja novega turističnega produkta. 

4. člen

(pogoji sodelovanja)

Na tekmovanju lahko sodeluje vsakdo, ki izreže izviren izdelek (v nadaljevanju tekmovalec).

Za mladoletne osebe velja, da morajo za sodelovanje imeti dovoljenje staršev.

Ne glede na določbe tega člena na tekmovanju z izdelki ne smejo sodelovati člani ocenjevalne komisije.

Izdelki, ki bodo s svojimi motivi izražali rasno, versko ali politično nestrpnost, bodo iz tekmovanja izločeni.

Tekmovalec soglaša, da izdelki po končanem tekmovanju ostanejo v lasti organizatorja, ki bo z njimi lahko prosto razpolagal.

Tekmovalec s pristopom k tekmovanju soglaša z uporabo njegovih osebnih podatkov za potrebe izvedbe ocenjevanja ter razglasitve in promocije rezultatov.

RAZPIS IN POTEK TEKMOVANJA

5. člen

(razpis in potek tekmovanja)

Organizator razpiše tekmovanje najmanj en teden pred dnem ocenjevanja.

Razpis se objavi na spletni strani www.bucka.info , kjer se objavljajo tudi vsa obvestila v zvezi s tekmovanjem ter rezultati tekmovanja. O tekmovanju se obvešča v lokalnih medijih, z letaki, v elektronskih medijih.

Izdelki se ocenjujejo v dveh kategorijah: dnevna in nočna buča. Pri nočni buči je sestavni del izdelka tudi sveča oziroma druga svetilka, ki mora biti priložena izdelku.

6. člen

(sprejem izdelkov)

Tekmovalec prinese svoje izdelke na določeno lokacijo, ob določeni uri, ki jo določi organizator in je javno objavljena.

Izdelke sprejme posebna komisija za sprejem, ki vpiše v evidenco kontaktne podatke tekmovalca, dodeli tekmovalno številko izdelku ter izda tekmovalcu potrdilo o številki izdelka.

Vsak tekmovalec lahko prinese v ocenjevanje enega ali več izdelkov, od katerih vsak izdelek prejme svojo evidenčno številko.

Vsak izdelek se ob sprejemu tudi fotografira za potrebe kontrole in promocije.

7. člen

(potek in merila ocenjevanja)

Ocenjevanje se izvede po zaključenem zbiranju izdelkov.

Ocenjevanje izvede za ta namen sestavljena ocenjevalna komisija, ki jo imenuje organizator.

Zaradi zagotavljanja anonimnosti, ocenjevalna komisija razpolaga le z evidenco številk izdelkov.

Merila ocenjevanja:

- izvirnost motiva

- izvirnost tehnike oziroma zahtevnosti izdelave ( zahtevnejša izdelava več točk)

Pri vsakem kriteriju lahko izdelek dobi največ 10 točk.

Zmaga izdelek, ki prejme največje število skupnih točk.

Ocenjevalna komisija vodi zapisnik ocenjevanja.

8. člen

(postopek v primeru izenačenih rezultatov) 

V primeru enakega števila točk o uvrstitvi odloči žreb.

9. člen

(razglasitev in objava rezultatov)

Način razglasitve in objave rezultatov določi organizator.

Rezultati tekmovanja se objavijo na spletni strani www.bucka.info .

Organizator za potrebe promocije tekmovanja in izdelkov lahko uporabi fotografije ter navaja imena avtorjev najbolje ocenjenih izdelkov.

KONČNE DOLOČBE

10. člen

(sprejem in veljava pravilnika) 

Pravilnik potrdi upravni odbor Turističnega društva Bučka.

Upravni odbor odloča tudi o morebitnih spremembah in dopolnitvah pravilnika.

Pravilnik začne veljati z dnem, ko ga podpiše predsednik društva.

Pravilnik je objavljen a spletni www.bucka.info .

 

Datum: 23. 10. 2012  

Predsednik TD Bučka:  Silvo Vene